รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 13 ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน
(wastes from soil and groundwater remediation)

19 13 01 HM  ของเสียในรูปของแข็งจากการฟื้นฟูดินที่มีสารอันตราย solid wastes from soil remediation containing dangerous substances
19 13 02   ของเสียในรูปของแข็งจากการฟื้นฟูดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 01 solid wastes from soil remediation other than those mentioned in 19 13 01
19 13 03 HM  กากตะกอนการฟื้นฟูดินที่มีสารอันตราย sludges from soil remediation containing dangerous substances
19 13 04   กากตะกอนการฟื้นฟูดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 03 sludges from soil remediation other than those mentioned in 19 13 03
19 13 05 HM  กากตะกอนการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่มีสารอันตราย sludges from groundwater remediation containing dangerous substances
19 13 06   กากตะกอนการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 05 sludges from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 05
19 13 07 HM  น้ำเสีย หรือน้ำเสียที่ถูกทำให้เข้มข้นจากการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่มีสารอันตราย aqueous liquid wastes and aqueous concentrates from groundwater remediation containing dangerous substances
19 13 08   น้ำเสีย หรือน้ำเสียที่ถูกทำให้เข้มข้นจากการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ที่ไม่ใช่ 19 13 07 aqueous liquid wastes and aqueous concentrates from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 07