รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 80 ของเสียจากการบำบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น
(wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list)

19 80 01 HM  ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Baghouse ESP Cyclone Scrubber ที่มีสารอันตราย solid wastes, such as particulates collected from air pollution control system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), containing dangerous substances
19 80 02   ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Baghouse ESP Cyclone Scrubber ที่ไม่ใช่ 19 80 01 solid wastes, such as particulates collected from air pollution control system i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber other than those mentioned in 19 80 01)
19 80 03 HM  กากตะกอนจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีสารอันตราย Sludges from air pollution control systems containing dangerous substances
19 80 04   กากตะกอนจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ไม่ใช่ 19 80 03 Sludges from air pollution control systems other than those mentioned in 19 80 03
19 80 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified