การสมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน

คำแนะนำ
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงงาน หรือเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาตฯ (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
2. การกรอก หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
3. ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 เลขทะเบียนโรงงาน เท่านั้น
 ** หากมีผู้อื่นแอบอ้างสมัครใช้บริการไปก่อนหน้าท่าน กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลข 097-0362749 **
กรณีโรงงานอยู่ในการนิคม
1.โปรดตรวจสอบว่าโรงงานของท่านมีข้อมูลอยู่ในฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)หรือไม่ (คลิ๊กตรวจสอบ)
2. รูปแบบทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้สมัครในระบบต้องตรงตามแบบนี้ค่ะ ตัวอย่าง
น.53(5)-7/2543-นนบ. วงเล็บถ้าไม่มีก็ได้ค่ะ
3. หากตรวจสอบแล้วไม่มีในฐานกรอ. โปรดส่งเอกสารแบบ กนอ.03/2 หรือ กนอ.03/6 ส่งเมล์มาที่
w-support@diw.mail.go.th
หากไม่มีในข้อ 2-3 ให้แจ้งขอกับ กนอ. ก่อนนะคะ

ข้อมูลโรงงาน
เลขทะเบียนโรงงาน : ชื่อโรงงาน :
ที่ตั้ง : หมู่ ซอย ถนน
จังหวัด : อำเภอ ตำบล
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
อีเมล :
วันเริ่มประกอบกิจการ : (เช่น 26/01/2540) เฉพาะ รง.4 ดูจากลำดับที่ 3 ข้อ 2
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : (กรอกตัวเลข)
เลขทะเบียนนิติบุคคล : (กรอกตัวเลข)
วันที่ออกเลขทะเบียนนิติบุคคล : (เช่น 31/05/2551)

ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอำนาจ) :
ชื่อและนามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :
โทรศัพท์ : โทรสาร :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :

หมายเหตุ * ข้อความแจ้งเตือน ไม่พบเลขทะเบียนโรงงาน หรือวันแจ้งเริ่มประกอบกิจการไม่ตรงกับฐานข้อมูล และหากมีข้อสงสัยในระบบ ติดต่อได้ที่หมายเลข 097-0362749
     - ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต หรือ ข้อกฎหมาย ติดต่อกลุ่มการจัดการกากอุตสาหกรรม 1 - 4 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4168, 0-2202-4167,0-2354-4195  โทรสาร 0-2202-4003
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4040  โทรสาร 0-2202-4021
     - กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4097  โทรสาร 0-2202-4096
     - กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4188  โทรสาร 0-2202-4183
     - ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งการขนส่ง เลขประจำตัว 13 หลัก ติดต่อกลุ่มวิชาการและการขนส่ง กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4017 โทรสาร 0-2202-4003 หรือโทร 0-2202-4127 (ห้อง Single Window)
     - ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเมล์มาที่ w-support@diw.mail.go.th
     - ปัญหาเกี่ยวกับระบบติดตามรายงานมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม
       ติดต่อ ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 097-0362749