รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
(Wastes from the photographic industry)


09 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ wastes from the photographic industry