รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(wastes from the leather, fur and textile industries)


04 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนังและขนสัตว์ wastes from the leather and fur industry
04 02 ของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ wastes from the textile industry