รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

18 ของเสียจากการสาธารณสุขสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
(wastes from human or animal health care and/or related research)


18 01 ของเสียจากการอนามัยแม่และเด็ก การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคสำหรับมนุษย์ wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans
18 02 ของเสียจากการวิจัย การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคสำหรับสัตว์ wastes from research, diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals