รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน เยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
(Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper and cardboard)


03 01 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน wastes from wood processing and the production of panels and furniture
03 02 ของเสียจากการรักษาเนื้อไม้ wastes from wood preservation
03 03 ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง wastes from pulp, paper and cardboard production and processing