รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

05 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัด ถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
(Wastes from petroleum refining, natural gas purification and pyrolytic treatment of coal)


05 01 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม wastes from petroleum refining
05 06 ของเสียจากกระบวนการบำบัดถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน wastes from the pyrolytic treatment of coal
05 07 ของเสียจากการแยกก๊าซธรรมชาติและการขนส่ง wastes from natural gas purification and transportation