รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 ของเสียจากการสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี
(Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and chemical treatment of minerals)


01 01 ของเสียจากการขุดแร่ธาตุ wastes from mineral excavation
01 03 ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals
01 04 ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals
01 05 โคลนและของเสียอื่นๆ จากการขุดเจาะ drilling muds and other drilling wastes