รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy
(Wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy)


11 01 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว เช่น galvanic processes, zinc coating processes, pickling processes, etching, phosphatizing, alkaline degreasing, anodizing เป็นต้น wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials (for example galvanic processes, zinc coating processes, picking processes, etching, phosphating, alkaline degreasing, anodizing)
11 02 ของเสียจาก non-ferrous hydrometallurgical process wastes from non-ferrous hydrometallurgical processes
11 03 กากตะกอนและกากของแข็งจากกระบวนการชุบอบผิว sludges and solids from tempering processes
11 05 ของเสียจากกระบวนการเคลือบสังกะสีด้วยความร้อน wastes from hot galvanizing processes