รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ
(Wastes from organic chemical processes)


07 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีอินทรีย์พื้นฐาน wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals
07 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานพลาสติก ยางสังเคราะห์ และ เส้นใยประดิษฐ์ wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres
07 03 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์และสารสี ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 06 11 wastes from the MFSU of organic dyes and pigments except 06 11
07 04 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์สารเคมีอินทรีย์ที่ปกป้องพืช (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 02 01 08 และ 02 01 09) รักษาเนื้อไม้ (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 03 02) และกำจัดสิ่งมีชีวิต wastes from the MFSU of organic plant protection products 9except 02 01 08 and 02 01 09, wood preserving agents (except 03 02) and other biocides
07 05 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานเภสัชภัณฑ์ wastes from the MFSU of pharmaceuticals
07 06 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานไขมัน ไข จารบี สบู่ สารซักฟอก สารฆ่าเชื้อ และเครื่องสำอางค์ wastes from the MFSU of fats, grease, soaps, detergents, disinfectants and cosmetics
07 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานเคมีภัณฑ์และสารเคมีบริสุทธิ์อื่นๆ wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise specified