รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ์
(Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous enamels), adhesives, sealant and printing inks)


08 01 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสีหรือสารเคลือบเงา และกระบวนการล้างขัดสีหรือสารเคลือบเงา wastes from MFSU and removal of paint and varnish
08 02 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานสารเคลือบผิวอื่นๆ รวมถึงการเคลือบด้วยวัสดุเซรามิก wastes from MFSU of other coatings including ceramic materials
08 03 ของเสียจากการผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของหมึกพิมพ์ wastes from MFSU of printing inks
08 04 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานกาว/สารติดผนึก wastes from MFSU of adhesives and sealant including waterproofing products
08 05 ของเสียที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified in 08