รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

13 ของเสียประเภท น้ำมันและเชื้อเพลิงเหลว ไม่รวมน้ำมันที่บริโภคได้
(oil wastes and wastes of liquid fuels (except edible oils))


13 01 ของเสียประเภทน้ำมันไฮดรอลิก waste hydraulic oils
13 02 ของเสียประเภทน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น waste engine, gear and lubricating oils
13 03 ของเสียประเภทน้ำมันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นำความร้อน waste insulating and heat transmission oils
13 04 ของเสียประเภทน้ำมันจากเรือ bilge oils
13 05 ของเสียจากอุปกรณ์แยกน้ำ-น้ำมัน oil/water separator contents
13 07 ของเสียที่เป็นเชื้อเพลิงเหลว wastes of liquid fuels
13 08 ของเสียที่เป็นน้ำมันประเภทอื่น oil wastes not otherwise specified