รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่างๆ
(Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing)


02 01 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing
02 02 ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ และปลา wastes from the preparation and processing of meat, fish and other foods of animal origin
02 03 ของเสียจากการเตรียมและแปรรูปผลไม้ ผัก ธัญพืช น้ำมันที่บริโภคได้ โกโก้ กาแฟ ชา และยาสูบ (รวมทั้งของเสียจากการดองหรือหมัก) ของเสียจากการผลิตและสกัดยีสต์ การเตรียมและหมักกากน้ำตาล (โมลาส) wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and tobacco preparation and processing; conserve production; yeast and yeast extract production, molasses preparation and fermentation
02 04 ของเสียจากการผลิตน้ำตาล wastes from sugar processing
02 05 ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม wastes from the dairy products industry
02 06 ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด wastes from the baking and confectionery industry
02 07 ของเสียจากการผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และโกโก้) wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages (except coffee, tea and cocoa)