รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

17 ของเสียจากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน)
(construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated sites))


17 01 คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ concrete, bricks, tiles and ceramics
17 02 ไม้ แก้ว พลาสติก wood, glass and plastic
17 03 สารผสมบิทูเมน น้ำมันดินและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิน bituminous mixtures, coal tar and tarred products
17 04 โลหะ และโลหะผสม metals (including their alloys)
17 05 ดิน (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน) หิน และตะกอนจากการขุดลอก soil (including excavated soil from contaminated sites), stones and dredging spoil
17 06 ฉนวน และวัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหิน insulation materials and asbestos-containing construction materials
17 08 วัสดุก่อสร้างที่มียิปซั่มเป็นวัสดุพื้นฐาน gypsum-based construction material
17 09 ของเสียอื่นๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง other construction and demolition wastes