รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

16 ของเสียประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรหัสอื่น
(wastes not otherwise specified in the list)


16 01 ยานพาหนะที่หมดอายุ หรือของเสียจากการแยกชิ้นส่วนยานพาหนะที่หมดอายุหรือใช้งานแล้ว และการซ่อมยานพาหนะที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 13 14 16 06 และ 16 08 end-of-life vehicles from different means of transport (including off-road machinery) and wastes from dismantling of end-of-life vehicles and vehicle maintenance (except 13, 14, 16 06 and 16 08)
16 02 ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเล็กโทรนิกส์ wastes from electrical and electronic equipment
16 03 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และยังไม่ได้ใช้งาน off-specification batches and unused products
16 04 ของเสียจำพวกวัตถุระเบิด waste explosives
16 05 ก๊าซในภาชนะบรรจุที่ทนต่อความดัน และสารเคมีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว gases in pressure containers and discarded chemicals
16 06 แบตเตอรี่ และตัวสะสมประจุ batteries and accumulators
16 07 ของเสียจากการล้างถังบรรจุสำหรับการขนส่ง ถังเก็บกักขนาดใหญ่ และ ถังบรรจุขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 05 และ 13 wastes from transport tank, storage tank and barrel cleaning (except 05 and 13)
16 08 สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว spent catalysts
16 09 สารออกซิไดซิ่ง oxidizing substances
16 10 น้ำเสียที่นำไปบำบัดภายนอกโรงงาน aqueous liquid wastes destined for off-site treatment
16 11 ของเสียที่เป็นวัสดุบุผิว และวัสดุกันความร้อน waste linings and refractories