รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรีย์ต่างๆ
(Wastes from inorganic chemical processes)


06 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานกรดอนินทรีย์ต่างๆ wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids
06 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานด่างอนินทรีย์ต่างๆ wastes from the MFSU of bases
06 03 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานเกลืออนินทรีย์ สารละลายเกลืออนินทรีย์และโลหะออกไซด์ต่างๆ wastes from the MFSU of salts and their solutions and metallic oxides
06 04 ของเสียที่มีโลหะ ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 06 03 metal-containing wastes other than those mentioned in 06 03
06 05 กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
06 06 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกกำมะถัน (sulfur chemicals) กระบวนการผลิตอื่นที่ใช้สารเคมี จำพวกกำมะถันและกระบวนการกำจัดกำมะถัน desulfurisation wastes from the MFSU of sulfur chemicals, sulfur chemical processes
06 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานธาตุฮาโลเจนต่างๆ (halogens) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใช้ธาตุฮาโลเจน wastes from the MFSU of halogens and halogen chemical processes
06 08 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานธาตุซิลิคอนและอนุพันธ์ของธาตุซิลิคอน wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives
06 09 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกฟอสฟอรัส (phosphorus chemicals) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใช้สารเคมีจำพวกฟอสฟอรัส wastes from the MFSU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes
06 10 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกไนโตรเจน wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertilizer manufacture
06 11 ของเสียจากการผลิตสีอนินทรีย์และสารทึบแสง wastes from the manufacture of inorganic pigments and opacificiers
06 13 ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีอนินทรีย์อื่นๆ wastes from inorganic chemical processes not otherwise specified