รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 ของเสียจากกระบวนการใช้ความร้อน
(Wastes from thermal processes)


10 01 ของเสียจากการผลิตไฟฟ้าและโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 19) wastes from power stations and other combustion plants (except 19)
10 02 ของเสียจากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า wastes from the iron and steel industry
10 03 ของเสียจากการหลอมถลุงอลูมิเนียม wastes from aluminium thermal metallurgy
10 04 ของเสียจากการหลอมถลุงตะกั่ว wastes from lead thermal metallurgy
10 05 ของเสียจากการหลอมถลุงสังกะสี wastes from zinc thermal metallurgy
10 06 ของเสียจากการหลอมถลุงทองแดง wastes from copper thermal metallurgy
10 07 ของเสียจากการหลอมถลุงธาตุเงิน ทองคำ และพลาตินั่ม wastes from silver, gold and platinum thermal metallurgy
10 08 ของเสียจากการหลอมถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก wastes from other non-ferrous thermal metallurgy
10 09 ของเสียจากการหลอมหล่อโลหะเหล็ก wastes from casting of ferrous pieces
10 10 ของเสียจากการหลอมหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก wastes from casting of non-ferrous pieces
10 11 ของเสียจากการผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว wastes from manufacture of glass and glass products
10 12 ของเสียจากการผลิตสินค้าเซรามิกส์ อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง wastes from manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products
10 13 ของเสียจากการผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาว และปูนปลาสเตอร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากปูนดังกล่าว wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them