รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม
(wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment plants and the preparation of water intended for human consumption and water for industrial use)


19 01 ของเสียจากเตาเผาของเสีย wastes from incineration or pyrolysis of waste
19 02 ของเสียจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟิสิกส์ (รวมถึงวิธี กำจัด โครเมต กำจัดไซยาไนด์ และปรับสภาพให้เป็นกลาง) wastes from physico/chemical treatments of waste including dechromatation, decyanidation, neutralisation
19 03 ของเสียที่ทำให้เสถียรแล้ว หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว stabilised/solidified wastes (Stabilisation processes change the dangerousness of the constituents in the waste and thus transform hazardous waste into non-hazardous waste.)
19 04 ของเสียที่ทำให้เป็นผลึกแก้วแล้ว และของเสียที่เกิดจากการทำของเสียให้เป็นผลึกแก้ว vitrified waste and wastes from vitrification
19 05 ของเสียจากการบำบัดของเสียในรูปของแข็งแบบใช้อากาศ wastes from aerobic treatment of solid wastes
19 06 ของเสียจากการบำบัดของเสียในรูปของแข็งแบบไม่ใช้อากาศ wastes from anaerobic treatment of waste
19 07 น้ำชะจากหลุมฝังกลบ landfill leachate
19 08 ของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในรหัสอื่น wastes from waste water treatment plants not otherwise specified
19 09 ของเสียจากการผลิตน้ำประปา และน้ำใช้อุตสาหกรรม wastes from the preparation of water intended for human consumption or water for industrial use
19 10 ของเสียจากการตัดย่อยของเสียที่เป็นโลหะ wastes from shredding of metal-containing wastes
19 11 ของเสียจากการปรับสภาพน้ำมันเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ wastes from oil regeneration
19 12 ของเสียจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไม่ได้ระบุในรหัสอื่น เช่น การคัดแยก การบด การอัด การทำให้เป็นเม็ด wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting, crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified
19 13 ของเสียจากการฟื้นฟูดิน และน้ำใต้ดิน wastes from soil and groundwater remediation
19 80 ของเสียจากการบำบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ระบุไว้ในรหัสอื่น wastes from air pollution control system not otherwise specified in the list