รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 ของเสียจากการสำรวจ การทำเหมืองแร่ การทำเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and chemical treatment of minerals
02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารต่างๆ Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing
03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน เยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper and cardboard
04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ wastes from the leather, fur and textile industries
05 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบำบัด ถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน Wastes from petroleum refining, natural gas purification and pyrolytic treatment of coal
06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรีย์ต่างๆ Wastes from inorganic chemical processes
07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ Wastes from organic chemical processes
08 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ์ Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous enamels), adhesives, sealant and printing inks
09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ Wastes from the photographic industry
10 ของเสียจากกระบวนการใช้ความร้อน Wastes from thermal processes
11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy Wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy
12 ของเสียจากการตัดแต่ง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics
13 ของเสียประเภท น้ำมันและเชื้อเพลิงเหลว ไม่รวมน้ำมันที่บริโภคได้ oil wastes and wastes of liquid fuels (except edible oils)
14 ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ สารทำความเย็น สารขับเคลื่อน ไม่รวมของเสียรหัส 07 และ08 waste organic solvents, refrigerants and propellants
15 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุดูดซับ ผ้าสำหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดป้องกัน waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing not otherwise specified
16 ของเสียประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรหัสอื่น wastes not otherwise specified in the list
17 ของเสียจากงานก่อสร้างและการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน) construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated sites)
18 ของเสียจากการสาธารณสุขสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข wastes from human or animal health care and/or related research
19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำประปา และ โรงผลิตน้ำใช้ อุตสาหกรรม wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment plants and the preparation of water intended for human consumption and water for industrial use